دانشکده علوم پيراپزشکی

وب سایت گروه ههای آموزشی

وب سایت گروه ههای آموزشی
  نام گروه مدیرگروه ایمیل مدیرگروه محل استقرار
1 گروه آموزشی بینائی سنجی دکتر عباسعلی یکتا YektaA[at]mums.ac.ir  
2 گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی  دکتر مهران غلامین  gholaminm[at]mums.ac.ir  
3 گروه آموزشی مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت دکتر خلیل کیمیافر  KimiafarKH[at]mums.ac.ir  
4 گروه آموزشی فیزیوتراپی  دکتر حسین اصغر حسینی  HosseiniHA[at]mums.ac.ir  
 5 گروه آموزشی گفتار درمانی  دکتر داوود سبحانی راد  SobhaniD[at]mums.ac.ir  
 6 گروه آموزشی تکنولوژی پرتو شناسی   دکتر محسن اسدی نژاد AsadiNezhadM[at]mums.ac.ir  
  گروه آموزشی شنوایی شناسی