مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

معرفی مدیریت

  واحد آمار و فناوری اطلاعات دانشکده پیراپزشکی در یک نگاه

دکتر خلیل کیمیافر

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشکده علوم پیراپزشکی

ایمیل : kimiafarkh[at]mums.ac.ir

تلفن تماس : 20-38846710-051

داخلی : 214

CV

 

دکتر محسن اسدی نژاد

مسئول مرکز کامپیوتر دانشکده علوم پیراپزشکی

ایمیل : asadinezhadm[at]mums.ac.ir

تلفن تماس : 20-38846710-051

داخلی :238

CV

 

کارشناسان  و سایر اعضاء مرکز فناوری اطلاعات

کمال ضرابی

ایمیل : zarrabik1[at]mums.ac.ir

تلفن تماس : 20-38846710-051

داخلی : 219

راهله فهیمی

کارشناس مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

ایمیل : fahimir2[at]mums.ac.ir

تلفن تماس : 20-38846710-051

داخلی : 220

 

آیین نامه

 

آیین نامه توسعه فاوا

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

منو مدیریت