مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

معرفی مدیریت

  واحد آمار و فناوری اطلاعات دانشکده پیراپزشکی در یک نگاه

دکتر خلیل کیمیافر

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشکده علوم پیراپزشکی

ایمیل : kimiafarkh[at]mums.ac.ir

تلفن تماس : 20-38846710-051

داخلی : 346

CV

 

دکتر محسن اسدی نژاد

مسئول مرکز کامپیوتر دانشکده علوم پیراپزشکی

ایمیل : asadinezhadm[at]mums.ac.ir

تلفن تماس : 20-38846710-051

داخلی :308

CV

 

کارشناسان  و سایر اعضاء مرکز فناوری اطلاعات

فهیمه محتشمی فر

کارشناس مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

ایمیل :MohtashamifarF2[at]mums.ac.ir

تلفن تماس : 20-38846710-051

داخلی : 208

راهله فهیمی

کارشناس مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

ایمیل : fahimir2[at]mums.ac.ir

تلفن تماس : 20-38846710-051

داخلی :

 

سمعی بصری

 

 

 

آیین نامه

 

آیین نامه توسعه فاوا