تصاویر راه اندازی آزمایشگاه کشت سلول در دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده ،آزمایشگاه کشت سلول این دانشکده با حضور رئیس دانشکده ، معاونین و سایر میهمانان راه اندازی شد.