راه اندازی آزمایشگاه کشت سلول در دانشکده علوم پیراپزشکی

به گزارش وبدا دانشکده ، گروه علوم آزمایشگاهی اقدام به راه اندازی آزمایشگاه کشت سلول در دانشکده نمود. افتتاحیه این آزمایشگاه امروز راس ساعت 10/30 مورخ 96/11/23 می باشد.