اطلاعیه

 

  

به گزارش وبدا دانشکده ،جلسه ای مشترک با حضور مسئولین دانشکده و دانشجویان ایرانی و غیرایرانی در مورخ چهارشنبه 18/11/96 راس ساعت 12 الی 13 در اتاق 303برگزار می گردد.

دکتر عباس عظیمی ، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده از کلیه ی اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا ی تخصصی (phD) جهت حضور در جلسه ، دعوت بعمل آورد.