کسب حکم قهرمانی در رشته آمادگی جسمانی

 

کسب حکم قهرمانی در رشته آمادگی جسمانی

   به گزارش روابط عمومی دانشکده ، در دومین جشنواره فرهنگی ورزشی حراست دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،قطب 9 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،همکار محترم حراست دانشکده ، حسن نبی ،توانست کسب مقام اول رشته آمادگی جسمانی دومین جشنواره فرهنگی ورزشی مراکز حراست دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به خود اختصاص دهد.

دکتر فیضی لائین ، رئیس دانشکده ، ضمن ابراز خرسندی و تبریک به کلیه همکاران دانشکده آرزوی موفقیت روز افزون ، برای آن قهرمان نمود.