کارشناسان

 

-        دکتر عباس عظیمی - دکترای تخصصی بینایی سنجی - مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

-       ناهید کیانی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

کارشناس تحصیلات تکمیلی