همکاران تحصیلات تکمیلی

 

-        دکتر عباس عظیمی - مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

-        فرزانه شریعتی – کارشناس تحصیلات تکمیلی