بینایی سنجی مقطع دکتری تخصصی

دکتری تخصصی (PhD):

تعداد واحدهای درسی در این دوره 50واحد است که شامل واحدهای اختصاصی اجباری، اختصاصی اختیار ی و واحد پایان نامه به شرح زیر می باشد:

واحدهای اختصاصی اجباری   (core)                      واحد  25 

واحد اختصاصی اختیاری    ( None Nore)                 واحد  5      

پایان نامه                                                         واحد 20

دانشجو موظف است علاوه بر واحدهای درسی دوره با تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، تمامی یا تعدادی از دروس کمبود یا جبرانی(جدول الف) را بگذراند.   دانشجو می بایست 5 واحد از دروس فوق (جدول ج) را متناسب با موضوع پایان نامه موردنظر، موافقت استاد راهنما و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.

واحدهای درسی ارائه شده و ترم بندی دانشجویان PhDبینایی سنجی به شرح زیر می باشد:

 

ترم اول

شماره درس

نام درس

واحد

1104301

روش تحقیق پیشرفته در بینایی

2.00

1104304

روشهای پیشرفته تصویربرداری عملکردی بینایی و چشمی نظری

2.00

1104305

روشهای پیشرفته تصویر برداری عملکردی بینایی و چشمی عملی

1.00

1104315

اخلاق حرفه ای

1.00

1104317

نرم افزارهای آماری نظری

1.00

1104318

نرم افزارهای آماری عملی

1.00

 

جمع

8

                

 

ترم دوم

 

شماره درس

نام درس

واحد

1104300

الکترو فیزیولوژی بینایی

2.00

1104311

اپیدمیولوژی اختلالات بینایی و بیماریهای چشمی

2.00

1104312

سگمان قدامی چشم و لنز های تماسی نظری

2.00

1104313

سگمان قدامی چشم و لنز های تماسی عملی

1.00

1104316

بیماریهای چشم موثر بر عیوب انکساری

2.00

1104323

دید رنگ و حساسیت بینایی

1.00

1104325

علوم اعصاب دربینایی

2.00

 

جمع

12

 

 

ترم سوم

 

شماره درس

نام درس

واحد

1104306

بینایی درمانی (therapy vision) نظری

1.00

1104307

بینایی درمانی (therapy vision) عملی

1.00

1104308

سمینار در بینایی سنجی و علوم بینایی

2.00

1104309

توانبخشی پیشرفته کم بینایی نظری

2.00

1104310

توانبخشی پیشرفته کم بینایی عملی

1.00

 

جمع

7

 

    پس از گذراندن این دروس و موفقیت در امتحان جامع دانشجو می تواند واحد پایان نامه (20واحد) را اخذ نماید.