بینایی سنجی مقطع کارشناسی ارشد

تعداد کل واحدهای درسی این دوره 32 واحد می باشد و در صورت لزوم گروه آموزشی می تواند بر حسب ریز نمرات دوره کارشناسی دانشجو وی را ملزم به گذراندن یک یا چند درس از دوره کارشناسی بینایی سنجی را بنماید.

دروس اصلی                                 10 واحد

دروس اختصاصی و پایان نامه            22 واحد

 هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال شامل 17 هفته کامل آموزشی است. برای هر واحد درسی نظری در هر نیمسال 17 ساعت آموزشی کلاسیک در نظر گرفته شده است و دانشجو باید به ازای هرساعت درس نظری حداقل سه ساعت وقت صرف مطالعه، بحث و تجزیه و تحلیل درس بنماید. برنامه دروس و ترم بندی کارشناسی ارشد ناپیوسته به شرح زیر می باشد.   


 

ترم اول

شماره درس

نام درس

واحد

220

سیستمهای ا طلاع رسانی پزشکی

1.00

1891212

روش تحقيق در علوم بهداشتي

2.00

1891220

توان بخشي در اپتومتري

2.00

1891225

بيماريهاي چشم پيشرفته

2.00

 

جمع

7

 

 

ترم دوم

شماره درس

نام درس

واحد

220

سیستمهای ا طلاع رسانی پزشکی

1.00

1891212

روش تحقيق در علوم بهداشتي

2.00

1891220

توان بخشي در اپتومتري

2.00

1891225

بيماريهاي چشم پيشرفته

2.00

 

جمع

7

 

ترم سوم

شماره درس

نام درس

واحد

1891218

اپتومتري پيشرفته كودكان (تئوري)

2.00

1891219

اپتومتري پيشرفته كودكان (عملي)

1.00

1891226

تكنيكهاي كلينيكي پيشرفته در اپتومتري (تئوري)

2.00

1891227

تكنيكهاي كلينيكي پيشرفته در اپتومتري (عملي)

1.00

 1891229

 كارورزي

 2.00

 

جمع

8


ترم چهارم


شماره درس

نام درس

واحد

1891221

عدسيهاي تماسي پيشرفته (تئوري)

2.00

1891222

عدسيهاي تماسي پيشرفته (عملي)

1.00

1891230

پروژه تحقيقاتي و پايان نامه

6.00

 

جمع

9