ژورنال کلاب

 

1-    آقای فرشاد عسکریزاده ( دانشجوی دکترای تخصصی بینایی سنجی)    مورخ: 94/10/15

Cone location and correction of keratoconus with rigid gas-permeable contact Lenses

 

2-    آقای حامد مؤمنی مقدم ( دانشجوی دکترای تخصصی بینایی سنجی)    مورخ: 94/06/24

Binocular Treatment of Amblyopia

 

3-     خانم منیره محجوب ( دانشجوی دکترای تخصصی بینایی سنجی)    مورخ: 94/05/06

Under-correction of human myopia Is it myopigenic?  A retrospective analysis of clinical refraction data

 

4-    آقای مسعود صادقی ( دانشجوی دکترای تخصصی بینایی سنجی)   مورخ: 94/3/26

Retardation of Myopia in Orthokeratology Study

 

5-    خانم سمیرا حیدریان  ( دانشجوی دکترای تخصصی بینایی سنجی)      مورخ:  94/02/29

Investigation of changes in the Myopic Retina Using Multifocal Electroretinograms, Optical Coherence Tomography and Peripheral Resolution Acuity”