اولویت های پژوهشی دانشکده

 

  اولویت های پژوهشی  
 

گروه بینائی سنجی

- اولویت اصلی:نزدیک بینی یا میوپی

 - اولویت دوم : آمبلیوپی یا تنبلی چشم

 
 

گروه فیزیوتراپی

ارزیابی و درمان اختلالات تعادلی در بیماریهای نورولوژیک و سالمندان

 
 

گروه فناوری اطلاعات سلامت

ارزیابی و ارتقاء کیفیت اطلاعات در نظام سلامت

 
 

گروه گفتار درمانی

ارزیابی ، تشخیص و درمان اختلالات گفتار و زبان

 
 

گروه علوم ازمایشگاهی

مقاومت باکتریها نسبت به آنتی بیوتیکها

 
 

گروه تکنولوژی رادیولوژی

حفاظت پرتویی در بخشهای رادیوتراپی، رادیولوژی و بررسی آزمونهای کنترل و تضمین کیفیت در این بخشها