شرح وظایف شورای تحصلات تکمیلی دانشکده

1-    بررسی و نظارت بر روند آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

2-    بررسی ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی و پیشنهاد به معاونت آموزشی دانشکده

3-    تلاش در جهت راه اندازی مقطع تحصیلات تکمیلی برای رشته های فاقد تحصیلات تکمیلی در دانشکده و همچنین تکمیل و ارتقاء رشته های دارای تحصیلات تکمیلی.

4-    بررسی مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تصمیم گیری جهت رفع مشکلات آنان در چارچوب مقررات مربوطه دانشگاهی

5-    بررسی و تصمیم گیری در خصوص عنوان پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

6-    نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر اساس قوانین و مقررات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه