فعالیتهای پژوهشی

فعالیت های پژوهشی دانشکده شامل موارد زیر می یاشد:

  • تالیف و ترجمه کتاب
  • مقالات چاپ شده در مجلات علمی
  • مقالات ارایه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی
  • طرح های تحقیقاتی

مشاهده گزارش فعالیتهای پزوهشی در سال 93