معرفی معاون پژوهشی

              

 

معاون پژوهشی:

جناب آقای دکتر هوشنگ رفعت‌پناه

 

 PhDایمونولوژی از دانشگاه منچستر انگلستان 

 دانشيار گروه ايمونولوژي


آدرس پست الكترونيك:

        RafatPanahH[at]mums.ac.ir