تشکل ها و کانون ها

تشکل ها، سازمانها و کانونهای دانشجویی

  • بسیج دانشجویی
  • انجمن اسلامی دانشجویان
  • جامعه اسلامی دانشجویان
  • سازمان جهاد دانشگاهی دانشجویان
  • کانون شعر و ادب (ارغوان)
  • کانون انتظار
  • شورای صنفی دانشجویان