واحد مشاوره


واحد مشاوره

واحد مشاوره دانشجویی


مسئولیت ها: مشاوره دانشجویان در امور مشکلات تحصیلی، اجتماعی و رفتاری. در کنار موارد ذکر شده هرساله یک مشاور مذهبی از طرف دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در زمانهای مشخصی از هفته جهت انجام امور مشاوره در حوزه های اخلاقی و مذهبی حضور می یابد.