امور دانشجويي

 

واحد امور دانشجویی

 

کارشناس واحد: آقای حسین نوری (کارشناس بینایی سنجی)

 

پست الکترونیک: nourih3[at]mums.ac.ir

 

تلفن: 05138829273 داخلی 279

 

مسئولیت ها: هما هنگی امور مربوط به خوابگاه دانشجویان غیر بومی، ثبت نام و پرداخت وام های دانشجویی