معاونت دانشجويي و فرهنگي

معاون دانشجويي فرهنگي


 

دکتر حمید صادقیان (استادیار گروه علوم آزمایشگاهی)

پست الکترونیک:  sadeghianh[at]mums.ac.ir 

تلفن: 05138829273 داخلی268