همکاران اداری مالی

واحد

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

38846710-20

حسابداری

 

زهرا موسوي

مسئول حسابداری

مستقیم :  38846730

کاظم غلامي

حسابدار

داخلی :  228

محمد رضا روحي

حسابدار

داخلی :   208

 

 

 

امور عمومی

محمود داغستاني مقدم   

مسئول امور عمومی

داخلی :  242

جواد فريدوني

 مسئول کارگزینی

داخلی :  232

اعظم جلائيان عصاري

متصدی اتوماسیون اداری و دبیرخانه

داخلی :  210

هادي حيدري

مسئول خدمات

داخلی :  240

برات عليزاده

کارپرداز

داخلی :  227

هادي اعتمادي مقدم

انبار دار

داخلی :  259

جواد فیروزی

مسئول ارزشیابی و  امور قراردادها

داخلی : 271

اموال

محمود داغستاني مقدم   

امین اموال

داخلی : 242