اهداف روابط عمومی

هـــــــــــدف کلــــــــــــــــی

بررسى و برنامه‎ريزى با هدف دستيابى به روش‎هاى علمى جهت تداوم ارتباط دوسويه بين مسئولان و پرسنل بخش دانشکده با دانشگاه و ساير اقشار جامعه. 

اهـــــــــــداف اختصاصــــــــــی:

1-تحقق پیوستن ارزشها، ایجاد تفاهم متقابل، درک درست واقعیت 

2ـ بیان و تبلیغ کارها و اقدامات خوب و مفید انجام گرفته در دانشکده

3ـ تولید رضایت در کسانی که به نوعی با دانشکده در ارتباطند

4- پاسخگویی به انتقادات وشبهات مطرح شده در رسانه ها، جامعه و درون دانشکده درباره عملکرد ها

5- بررسی بازخورد اقدامات و فعالیت های دانشکده دردانشگاه ، جامعه و درون دانشکده و انتقال آن به مدیریت 

6ـ ایجاد تفاهم و رفع سوء تفاهم ها

7- برقراری روابط درون سازمانی و برون سازمانی

الف ـ دانشکده و رسانه ها 

ب ـ دانشکده و مراجعه کنندگان 

ج ـ کارکنان ومدیران دانشکده

8- آماده نمودن اذهان عمومی در اجرای طرح ها و برنامه ها 

9- سخنگوی سازمان