حراست

حراست دانشکده علوم پیراپزشکی

صندوق  پستی            1364  

 پیام کوتاه        9830007273010027

کد پستی                 9177899191

تلفن نمابر                     38763917

ایمیل:herasat@mums.ac.ir