معاونت آموزشی دانشکده علوم پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد جدید

 

دانشكده پيراپزشكي >  معاون آموزشي دانشكده 
 

 
                                                          
 دکترحسین نگهبان (PhD, PT)
معاون آموزشی دانشکده
  عضو هیئت علمی گروه  فیزیوتراپی
 دانشیار فیزیوتراپی

   Negahbanh[at]mums.ac.ir