اداره آموزش


دانشكده علوم پيراپزشكي >اداره آموزش 
 
 
                                                                                        اداره آموزش دانشكده علوم پيراپزشكي 
 
 
 
 
 مسئول اداره آموزش:                                                                      آقاي علي اکبر فتحعليزاده
 
                                                                                          Fathalizadehaa1[at]mums.ac.ir
 
 
جانشين مسئول اداره آموزش:
                                                                                                     سرکار خانم کلانتري
 
                                                                                           Kalantarish1[at]mums.ac.ir
 
 
 

 

منظور از اداره آموزش یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی ، انتخاب واحد ، انجام امتحانات ، جمع آوری نمرات و اعلام نتایج را بر عهده دارد .

 

 

زمانه مراجعه : همه روزه از ساعت            13:30  الي   17:30

 

 

جانشین : در صوت عدم حضور  رئیس اداره آموزش (آقای علی اکبر فتحعلیزاده ) پاسخگوی ارباب رجوع جانشین ایشان سرکار خانم کلانتری می باشند .