مركز توسعه آموزش دانشکده علوم پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 


در چارچوب سیاست های کلان بخش بهداشت ، درمان و آموزش عالي نظام جمهوری اسلامی ایران ، رسالت سیاستگذاری، هماهنگی و برنامه ریزی تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص و اعمال برنامه های اثر بخش در جهت تامین ، حفظ و ارتقای سلامت جامعه به عهدهدانشگاههاي كشور بوده ، بطوريكه حفظ ارتقاء سلامت جامعه تحت پوشش خودرا مطابق با استاندارد هاي ملي و بين المللي به عهده دارد.  در این راستا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد به عنوان یکی از دانشگاههای بزرگ کشور ماموریت دارد :  
1- نیروی انسانی ماهر و کار آمد و براساس نیازهای جامعه د رحرف پزشکی تربیت نماید.
2- عملکرد حرفه ای دانش آموختگان را متناسب با نیاز جامعه ، پیشرفت علوم و فن آوری بهبود  بخشد .

3- کیفیت ارائه خدمات را در راستای ارتقای سلامت جامعه به طور مستمر پایش و ارزیابی نماید.

4- با پیوند منسجم دانشگاه و جامعه به تولید دانش و فن آوری نوین در عرصه بهداشت  ، درمان و آموزش  پزشکی اهتمام نماید .

5- به عنوان مرکزی پیشرو با تاثیر گذاری بر عرصه های علمی فرهنگی و اجتماعی در توسعه امور زیر بنایی ، ملی و منطقه ای عمل نماید.