پرسنل بخش-كتابخانه

 

دانشكده پيراپزشكي > كتابخانه >پرسنل كتابخانه 
 
 
 

رياست كتابخانه

دکتر حسین اصغر حسینی

عضو هيئت علمي گروه فیزیوتراپی
Hosseiniha[at]mums.ac.ir
  1. نتیجه تصویری برای "حسین اصغر حسینی"
 

مسئول کتابخانه

 ( CV )

محسن شيرازي
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
 
 كارشناسي كتابداري و اطلاع رساني پزشكي 
 

ShiraziM1[at]mums.ac.ir

 کتابدار و مسئول فهرست نویسی

 
رضا عصاری شهری
 
 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی 
 

AssariR1[at]mums.ac.ir