مراكز راديولوژي استان


 
مراکز رادیو لوژی در استان خراسان رضوی :
 
 
رادیولوژی دکتر صدر     نیشابور    تلفن  38600
رادیولوژی دکتر دستمالچی   نیشابور    تلفن    34838
بیمارستان قمربنی هاشم   نیشابور    تلفن    2221511
بیمارستان 22 بهمن     نیشابور    تلفن   5-33611
 
رادیولوژی دکتر بادیه نشین   گناباد    تلفن    7225119
بیمارستان 22 بهمن   گناباد    تلفن      7222015
بیمارستان 15 خرداد   گناباد    تلفن      3-7229011
 
کلینیک سونوگرافی دکترسادات   کاشمر     تلفن      8221414
رادیولوژی دکتر علیجانی    کاشمر     تلفن       8220021
بیمارستان شهید مدرس    کاشمر     تلفن       8227401
 
سونوگرافی شفا    قوچان     تلفن       2243425
رادیولوژی دکترمنشی زاده   قوچان     تلفن         2227574
درمانگاه تامین اجتماعی   قوچان     تلفن         2226041
بیمارستان موسی بن الجعفر    قوچان     تلفن        2233412
بیمارستان شهدا   قوچان     تلفن         2-2224111
 
بیمارستان امام خمینی  فریمان     تلفن          5-6221001
 
رادیولوژی دکتر آقاجان زاده   فردوس      تلفن          222688
بیمارستان دکتر چمران   فردوس      تلفن         2222801
 
درمانگاه صنعت نفت سرخس   سرخس     تلفن         5-5224810
بیمارستان شهرک گاز  سرخس     تلفن            6-5224810
بیمارستان 17 شهریور   سرخس     تلفن           5222228
 
رادیولوژی دکتر مروارید    سبزوار      تلفن          2237175
رادیولوژی دکتر عامری    سبزوار      تلفن    2222473
رادیولوژی دکتر شهرآئینی   سبزوار      تلفن     2239872
رادیولوژی دکتر ذبیحی     سبزوار      تلفن   2237610
بیمارستان شهید بهشتی   سبزوار      تلفن     2640115
بیمارستان شهیدان مبینی    سبزوار      تلفن    2238100
 
بیمارستان امام خمینی    درگز      تلفن    4-5223302
 
بیمارستان 22 بهمن     خواف      تلفن      4222131
 
بیمارستان ثامن الائمه    چناران       تلفن    6223001
 
کلینیک رادیولوژی وسونوگرافی شفا    تربت حیدریه       تلفن    2232197
رادیولوژی دکتر ترابی    تربت حیدریه       تلفن     2222641
رادیولوژی دکتر اسفندیاری   تربت حیدریه       تلفن      2229099
بیمارستان 9 دی   تربت حیدریه       تلفن      2226016
بیمارستان160تختخوابه تامین اجتماعی    تربت حیدریه       تلفن     8-2235012
 
مرکزبهداشتی درمانی صالح آباد   تربت جام        تلفن      3223213 
رادیولوژی دکتر قنادزاده    تربت جام        تلفن       2221241 
بیمارستان سجادیه   تربت جام        تلفن        2221810 
 
کلینیک سونوگرافی شعبانزاده    تایباد       تلفن       4227747
بیمارستان خاتم الانبیاء    تایباد        تلفن       4223990
 
بیمارستان ولیعصر    برداسکن       تلفن       3-7222401
 
مرکز طب آستان قدس     مشهد        تلفن       8427090
مرکز بهداشت شماره 2   مشهد        تلفن          3653001
سونوگرافی شفا  مشهد        تلفن          8549558
سونوگرافی دکترموسی فرد   مشهد        تلفن         8590267
سونوگرافی دکتر افشار   مشهد        تلفن         2730526
رادیولوژی کلینیک شاهد  مشهد        تلفن          8423000
رادیولوژی طوس   مشهد        تلفن         8417980
رادیولوژی صدرا   مشهد        تلفن         8598064
رادیولوژی شفا   مشهد        تلفن         8541675
رادیولوژی دکتر یغمایی   مشهد        تلفن         8410115
رادیولوژی دکتر یزدانی   مشهد        تلفن         6065410
رادیولوژی دکتر نوارایی فر    مشهد        تلفن        8590840
رادیولوژی دکتر نقیبی  مشهد        تلفن          2768171
رادیولوژی دکتر کیمیاوی   مشهد        تلفن         7689346
رادیولوژی دکتر ضیایی   مشهد        تلفن         7251199
رادیولوژی دکتر فرشچی     مشهد        تلفن          8439477
رادیولوژی دکتر فرخ     مشهد        تلفن        8428239
رادیولوژی دکتر صدری    مشهد        تلفن        7617181
رادیولوژی دکتر صالحی   مشهد        تلفن         8436390
رادیولوژی دکترصاحب علم2   مشهد        تلفن         8419041
رادیولوژی زندی   مشهد        تلفن         8410321
رادیولوژی دکتر رحیم زاده   مشهد        تلفن         8439883
رادیولوژی دکتر داوودی   مشهد        تلفن         8541524
رادیولوژی دکترحامد دبیری  مشهد        تلفن          2252129
رادیولوژی دکتر ثامنیه    مشهد        تلفن        7617759
رادیولوژی دکتر تقی زاده   مشهد        تلفن         8542988
رادیولوژی دکتر تفرشیان   مشهد        تلفن         2220829
رادیولوژی دکتر بازرگان     مشهد        تلفن       8541444
رادیولوژی دکتر آزادمند    مشهد        تلفن        8541444
رادیولوژی دکتر آذریان   مشهد        تلفن         8429229
رادیولوژی بهسازطب   مشهد        تلفن         8418568
رادیولوژی ایران  مشهد        تلفن          8417984
بیمارستان ابن سینا    مشهد        تلفن        6-7610012
بیمارستان آیت الله شیرازی    مشهد        تلفن        2223434
بیمارستان آریا  مشهد        تلفن          8-2229094
بیمارستان 22 بهمن    مشهد        تلفن        2795545
بیمارستان 17 شهریور    مشهد        تلفن        8403015
درمانگاه فرهنگیان 1    مشهد        تلفن        2225822
درمانگاه دکتر حجتی   مشهد        تلفن         7247111
درمانگاه دارالشفا امام محمدباقر   مشهد        تلفن         7242016
درمانگاه حضرت ابوالفضل   مشهد        تلفن         2255664
درمانگاه بهداری صنعت نفت   مشهد        تلفن         8-7266044
درمانگاه امام محمدباقر  مشهد        تلفن          7242016
درمانگاه امام جواد    مشهد        تلفن        2-2795511
بیمارستان و زایشگاه مهر    مشهد        تلفن        4-842711
بیمارستان وزایشگاه سینا   مشهد        تلفن         7-8544315
بیمارستان موسی بن الجعفر   مشهد        تلفن         8596061
بیمارستان نیروی انتظامی    مشهد        تلفن        8512300
بیمارستان قلب جوادالائمه  مشهد        تلفن          9-8616010
بیمارستان قائم   مشهد        تلفن         9-8400001
بیمارستان فارابی    مشهد        تلفن        8617980
بیمارستان شهیدهاشمی نژاد    مشهد        تلفن        2737011
بیمارستان سوانح شهیدکامیاب   مشهد        تلفن         8592121
بیمارستان خیریه علی ابن ابیطالب   مشهد        تلفن         4-8596101
بیمارستان حضرت زینب    مشهد        تلفن        8549333
بیمارستان جوادالائمه  مشهد        تلفن          2222135
بیمارستان پاستورنو   مشهد        تلفن         8435864
بیمارستان بنت الهدی  مشهد        تلفن          4-8590051
بیمارستان امید   مشهد        تلفن         3-8417312
بیمارستان امام هادی   مشهد        تلفن         3-2252581
بیمارستان امام سجاد   مشهد        تلفن         2790133
بیمارستان امام زمان   مشهد        تلفن         9-3652001
بیمارستان امام رضا   مشهد        تلفن         8543031
بیمارستان امام حسین   مشهد        تلفن         7-2722224
بیمارستان اطفال دکترشیخ  مشهد        تلفن          5-7269021
رادیولوژی کلینیک شاهد   مشهد        تلفن         8423000
درمانگاه بهداری صنعت نفت  مشهد        تلفن          8-7266044
بیمارستان نیروی انتظامی   مشهد        تلفن         8512300
بیمارستان قلب جوادالائمه   مشهد        تلفن         9-8616010
بیمارستان فارابی   مشهد        تلفن         8617980
بیمارستان 22 بهمن  مشهد        تلفن          2795545
مرکزطب وتصویری آستان قدس    مشهد        تلفن        8427090
بیمارستان موسی بن جعفر  مشهد        تلفن          8596061
بیمارستان قائم  مشهد        تلفن          9-8400001