مراكز سي تي اسكن


 
 
مراکر سی تی اسکن در استان خراسان رضوی
 
 
بیمارستان 22 بهمن  نیشابور    تلفن    5-33611
بیمارستان 22 بهمن    گناباد    تلفن       7222015
بیمارستان شهید بهشتی     سبزوار    تلفن    9-2640115
بیمارستان نهم دی   تربت حیدریه    تلفن      2226016
 
رادیولوژی بهساز طب   مشهد    تلفن      8418568
بیمارستان هاشمی نژاد  مشهد    تلفن         2737011
بیمارستان نیروی انتظامی    مشهد    تلفن       8512300
بیمارستان فارابی    مشهد    تلفن         8617980
بیمارستان سوانح شهیدکامیاب   مشهد    تلفن        8592121
بیمارستان امام رضا(ع)  مشهد    تلفن         8543031