وظايف معاونت آموزشي

 

دانشكده پيراپزشكي > معاونت آموزشي >وظايف معاونت آموزشي
 
وظایف آموزشی
 
·         نظارت بر عملکرد گروههای آموزشی دانشکده
 
·         نظارت بر فراخوان جذب هیات علمی از طرف گروههای آموزشی
 
·         نظارت بر فعالیتهای آموزشی اساتید جهت ترفیع سالانه
 
·         ارزشیابی عملکرد و نحوه تدریس اساتید
 
·         هماهنگی با مسئول اساتید مشاور و راهنما و نظارت بر آنها
 
·         نظارت بر تقسیم دروس به وسیله مدیران گروه
 
·         نظارت بر حق التدریس اساتید
 
·         نظارت بر تعیین اساتید برای دروس توسط گروههای آموزشی
 
·         تشکیل جلسات شورای آموزشی دانشکده
 
·         شرکت در جلسات گروههای آموزشی
 
·         تشکیل کمیته منتخب دانشکده و نظارت بر عملکرد آن
 
·         پیگیری مصوبات شورای آموزشی  دانشکده