مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت


بنام خدا

موضوع تدریس: مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت

مدت تدريس:34ساعت نظری                                           گروه هدف:دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت

پيش نياز-                                                                      محل اجرا: دانشكده پیراپزشکی

گروه مدرسين:

هدف كلي:

آشنایی دانشجو با نحوه مدیریت بخش فناوری و اداره اطلاعات در حوزه سلامت

اهداف اختصاصی:

دانشجو پس از اتمام دوره:

-          با مختصات و ویژگی های بخش  کامپیوتر آشنا میشود .

-          با مختصات و ویژگی های بخش اطلاعات بهداشتی آشنا میشود.

-          با مختصات و ویژگی های بخش اطلاع رسانی پزشکی آشنا میشود.

-          مبانی و اصول مدیریت هر یک از بخش های فوق الذکر را میداند . 

فهرست محتوا و ترتيب ارائه درس

هفته

تاریخ

عناوین

مجریان

1

 

آشنایی با مختصات و ویژگی های بخش  کامپیوتر   

 

2

 

آشنایی با مختصات و ویژگی های بخش  کامپیوتر – ادامه جلسه قبل  

 

3

 

آشنایی با مختصات و ویژگی های بخش  کامپیوتر– ادامه جلسه قبل     

 

4

 

آشنایی با مختصات و ویژگی های بخش  کامپیوتر  – ادامه جلسه قبل  

 

5

 

آشنایی با مختصات و ویژگی های بخش اطلاعات بهداشتی

 

6

 

آشنایی با مختصات و ویژگی های بخش اطلاعات بهداشتی– ادامه جلسه قبل  

 

7

 

آشنایی با مختصات و ویژگی های بخش اطلاعات بهداشتی– ادامه جلسه قبل  

 

8

 

آشنایی با مختصات و ویژگی های بخش اطلاعات بهداشتی– ادامه جلسه قبل  

 

9

 

آشنایی با مختصات و ویژگی های بخش اطلاع رسانی پزشکی    

 

10

 

آشنایی با مختصات و ویژگی های بخش اطلاع رسانی پزشکی– ادامه جلسه قبل      

 

11

 

آشنایی با مختصات و ویژگی های بخش اطلاع رسانی پزشکی – ادامه جلسه قبل     

 

12

 

آشنایی با مختصات و ویژگی های بخش اطلاع رسانی پزشکی – ادامه جلسه قبل     

 

13

 

مبانی و اصول مدیریت هر یک از بخش های فوق الذکر   

 

14

 

مبانی و اصول مدیریت هر یک از بخش های فوق الذکر– ادامه جلسه قبل      

 

15

 

مبانی و اصول مدیریت هر یک از بخش های فوق الذکر – ادامه جلسه قبل    

 

16

 

مبانی و اصول مدیریت هر یک از بخش های فوق الذکر– ادامه جلسه قبل      

 

 

*روش آموزش :

-  به دليل تعداد زياد دانشجويان در يك كلاس ، آموزش به روش سخنراني و با بهره گيري از وسايل كمك آموزشي انجام مي گيرد .

-  به منظور افزايش اثربخشي آموزشي و نيز ايجاد انگيزه در دانشجويان بخش پاياني هر جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص داده مي شود .

 

* امكانات آموزشي بخش:

  • سالن سخنراني (كلاس درس)

وسايل وتسهيلات آموزشي ( اورهد)

*روش ارزشيابي دانشجو:

امتحان میان ترم، کار پژوهشی، امتحان پایان  ترم

*منابع مطالعه:

1- Management  of Technology : The key to Competitiveness and wealth creation , Tarek Khelil

* نحوه محاسبه نمره كل:

- 65 % فاينال

- 35 % ميان ترم

* مقررات

  • حداقل نمره قبولي 10 <LI style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-st