کميته مشورتي دانشجويي دانشکده پیراپزشکی مشهد

 
     
  
 
 
 
                     
 


هدفمندی،هماهنگی و واقع نگری ضرورت فعالیت دانشجویی است.