معرفی اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

 

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی:

1-      دکتر حسین نگهبان سیوکی

2-      دکتر زهرا قیومی

3-      دکتر هوشنگ رفعت پناه

4-      دکتر حسین اصغر حسینی

5-      دکتر جواد هرویان شاندیز

6-      دکتر خلیل کیمیافر

7-      دکتر عباس عظیمی

8- دکترمرضیه معراجی