شرح وظایف معاون پژوهشی

شرح وظایف معاون پژوهشی


  • نظارت بر عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی
  • نظارت بر فعالیتهای پژوهشی اساتید جهت ترفیع سالانه
  • نظارت بر امور مربوط به روند تصویب طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه ها
  • انجام مکاتبات مربوط به شرکت اعضای محترم هیات علمی در همایشهای داخل و خارج از کشور
  • برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی
  • تشکیل جلسات شورای پژوهشی دانشکده که به طور مرتب هر دوهفته یک بار برگزار میگردد.
  • پیگیری مصوبات شورای پژوهشی دانشکده
  • نظارت بر فرایند چاپ کتاب توسط اعضای هیات علمی و انجام مکاتبات مربوطه با دانشگاه
  • شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه