کمیته های دفتر توسعه آموزش

کمیته آموزش مجازی

مسئول: دکتر اسیه احصایی

کمیته مشورتی دانشجویی

مسئول:دکتر صادق جعفرزاده

مطالب بیشتر

کمیته برنامه ریزی آموزشی

مسئول:دکتر فاطمه حارث ابادی

کمیته ارزشیابی

مسئول: دکتر شبنم علومی

کمیته توانمندسازی

مسئول: آقای امیر حسین ضیائی

کمیته استعدادهای درخشان

مسئول:دکتر سلمان نظری

مطالب بیشتر