حراست

 
   

حراست دانشکده علوم پیراپزشکی 

   
   

مسئول حراست : آقای حسین زشکی
اطلاعات تماس
تلفن مستقیم:  38846733
تلفن دانشکده: 38846710 
   داخلی: 315-316
ایمیل:  ZoshkiH1[at]mums.ac.ir

 وب سایت حراست دانشگاه